საგადასახადო მომსახურება

ჩვენი ძირითადი საგადასახადო მომსახურობებია:

-         საგადასახადო კონსულტაციები;

-         საგადასახადო დაგეგმვა, გადასახადების ოპტიმიზაცია;

-         საგადასახადო რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეძენა, ლიკვიდაცია);

-         საერთაშორისო დაბეგვრა (ორმაგი დაბეგვრისაგან თავის არიდება, საერთაშორისო ოპერაციები და დაბეგვრა, სუსტი კაპიტალიზაცია);

-         ტრანსფერული ფასწარმოქმნა;

-         წინასწარი საგადასახადო გადაწყვეტილება (საგადასახადო რისკების იდენტიფიცირება და შეფასება, დოკუმენტების წინასწარ შესწავლა და მიმოხილვა, წინასწარი გადაწყვეტილების წერილის მომზადება, შემოსავლების სამსახურთან ერთად წინასწარი გადაწყვეტილების წერილთან დაკავშირებულ განხილვებში მონაწილეობა);

-          საგადასახადო შეთანხმება.