მხარდაჭერა საგადასახადო დავებში

ჩვენ ვმონაწილეობთ საგადასახადო დავებში შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და სასამართლოებში. კლიენტის დავალებით ჩვენ ვამზადებთ საგადასახადო საჩივრებს და წავრმართავთ საგადასახადო დავებს.

ჩვენ დავიცავთ თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოების წინაშე. გთავაზობთ საგადასახადო შემოწმების დროს მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობას, მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას, უწყვეტ კომუნიკაციას და სადაო საკითხების განხილვას.