საკონსულტაციო მომსახურება

ჩვენ გთავაზობთ ბიზნეს კონსულტაციების სრულ სპექტრს:

- კომპანიის დარეგისტრირება;

- კომპანიის შერწყმა/რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია;

- ლობირება;

- ლიცენზიები;

- საბაჟო პროცედურების განხორცილება;

- კომპანიის ფინანსური მართვა;

- ბიზნეს-გეგმა;

- ფინანსური რესურსები;

- საინვესტიციო პროექტები;

- სახელმწიფო სესხებისა და საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტუაცია;

- სხვა ბიზნეს კონსულტაციები.