საბუღალტრო მომსახურება

შპს „დიელ კონსალტინგი“ საბუღალტრო სფეროში ახორციელებს შემდეგი სახის მომსახურებებს:

ა) საბუღალტრო აღრიცხვის მომსახურებას:

- მიმდინარე საბუღალტრო მომსახურებას;
- საბუღალტრო ანგარიშების აღდგენას;
- წლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას;
- მთავარი ბუღალტრის ფუნქციის შესრულებას.

ბ) ხელფასების ადმინისტრირების მომსახურებას;

გ) ადამიანური რესურსის ადმინისტრირებას.

 

რით განსხვავდება შპს „დიელ კონსალტინგი“ სხვა დანარჩენებისგან?

- შპს „დიელ კონსალტინგის“ ფინანსური აუთსორსინგი უფრო იაფია ვიდრე პერსონალური ბუღალტრის დაქირავება;

- შპს „დიელ კონსალტინგი“-ს ბუღალტრული მომსახურება უფრო იაფია, ვიდრე სხვების;

- შპს „დიელ კონსალტინგი“ მუშაობს თქვენს ოფისში ან ჩვენთან;

- უფასო ბუღალტრული პროგრამული უზრუნველყოფა.